• Obavljeno 19/04/2023
  • u kategoriji Novosti

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

U Službenim novinama FBIH broj 27/23 od 14.04.2023 je objavljen Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBIH koji stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.

U nastavku donosimo pravilnik.

Na osnovu člana 18a. stav (3) i člana 58. Zakona o upravljanju otpadom (“Službene novine Federcije BiH”, br. 33/03, 72/09, 92/17), Federalno ministarstvo okoliša i turizma, donosi


PRAVILNIK


O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.
(Područje primjene i pozivanje na direktive)

(1) Ovaj Pravilnik propisuje pravila upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže i pravila postupanja i druge uslove sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja ambalažnog otpada, obaveze i odgovornosti učesnika u sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa prioritetima i osnovnim načelima Zakona o upravljanju otpadom.

(2) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na svu ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja na tržište, uvezenu ambalažu i sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu, maloprodaji, uslužnim i drugim djelatnostima, u domaćinstvima bez obzira na njegovo porijeklo, upotrebu i korišteni ambalažni materijal, osim na ambalažu sa dugim vijekom trajanja navedenu u Prilogu I ovog Pravilnika.

(3) Ovaj Pravilnik se primjenjuje ne dovodeći u pitanja važeće zahtjeva za kvalitetom ambalaže kao što su oni koji se odnose na sigurnost, zaštitu zdravlja ljudi i higijene ambalažnim proizvoda.

(4) Ovim pravilnikom djelimično se preuzimaju odredbe DIREKTIVE 94/62/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. decembra 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl.l. L 365/10, 31.12.1994.) – zadnja prečišćena verzija, 04/07/2018.

(5) Navođenje odredaba direktive iz stava (4) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne stečevine EU-a u zakonodavsto Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Izuzetak od primjene)

Odredbe ovog Pravilnika se ne primjenjuju na kontejnere za prevoz robe cestovnim, željezničkim, prekomorskim ili zračnim putem, obzirom da se isti ne smatraju ambalažom.

Član 3.
(Cilj pravilnika)

Cilj ovog Pravilnika je da obezbijedi upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na način da se postigne:

a) očuvanje prirodnih resursa,

b) zaštita okoliša i zdravlja ljudi,

c) razvoj savremenih tehnologija proizvodnje ambalaže,

d) uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom,

e) funkcionisanje tržišta ambalaže i proizvoda u ambalaži na teritoriji Federacije BiH,

f) prevenciju stvaranja trgovinskih prepreka, izbjegavanje poremećaja i ograničenja u konkurenciji,

g) prevenciju stvaranja diskriminacije po vrsti ili po sadržaju ambalaže,

h) h) principe cirkularne ekonomije.

Član 4.
(Učesnici u sistemu)

(1) U sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, učestvuju slijedeći subjekti:

a) Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo),

b) Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Fond),

c) Kantoni i općine u skladu sa članovima 25., 26., 27 i 28. Zakona o upravljanju otpadom, odnosno njihova nadležna ministarstva za okoliš,

d) Nadležni inspekcijski organi za nadzor tržišta i okoliša,

e) Proizvođači proizvoda koji svoj proizvod pakuje u ambalažu,

f) Uvoznici roba upakovanih u ambalažu,

g) Punioci i pakeri koji upakuju proizvode u ambalažu i/ili pune ambalažu,

h) Distributeri, koji vrše distribuciju proizvoda upakovanih u ambalažu,

i) Krajnji snabdjevači (trgovci), uključujući i:

1) Subjekti koji se bave uslugom dostave pošiljki koje pakuju u ambalažu,

2) Subjekti koji se kao posrednici bave kućnom dostavom hrane i roba široke potrošnje,

3) Subjekti koji vrše pakovanje hrane ili drugih roba široke potrošnje na prodajnom mjestu (restorani, coffee-to-go, smoothie barovi, cvjećare, točeni parfemi, bioskopi, gastro-odjeli) i koji vrše kućnu dostavu direktno ili preko nekog od gore navedenih prodajnih servisa,

4) Privredni subjekti koji se bave internet prodajom, odnosno imaju tzv. on-line prodaju.

j) Krajnji korisnici koji su obavezni da se uključe u sistem gdje je to organizovano.

k) Preduzeća koja se bave sakupljanjem, transportom, reciklažom ili obnovom otpada, energetskim korištenjem, izvozom, konačnim odlaganjem otpada koja imaju dozvole za aktivnosti upravljanja otpadom i vrstu otpada kojom upravljaju koju je izdalo nadležno ministarstvo;

l) Komunalna preduzeća koja se bave sakupljanjem, transportom i konačnim odlaganjem komunalnog otpada u čijem se sastavu nalazi i ambalažni otpad i koja su ovlaštena od strane nadležnog općinskog ili kantonalnog organa za obavljanje djelatnosti upravljanja otpadom;

m) Operateri sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom ( u daljem tekstu: operateri sistema).

(2) Uloge i obaveze pojedinih učesnika definisane su odrebama ovog Pravilnika.

Član 5.
(Svrha pravilnika)

Osnovna pravila upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u smislu ovog Pravilnika su:

a) podjela odgovornosti svih privrednih subjekata u skladu s načelom integriranog pristupa i “produžene odgovornosti proizvođača” tokom životnog ciklusa ambalaže,

b) spriječavanje, odnosno smanjenje količine ambalažnog otpada,

c) ponovna upotreba ambalaže, reciklaža i drugi oblici obnove ili ponovnog iskorištenja ambalažnog otpada,

d) stvaranje uslova za uspostavu cirkularne ekonomije.

Član 6.
(Definicije)

(1) Pojmovi navedeni u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

a) Ambalaža je svaki proizvod, neovisno o prirodi materijala od kojeg je napravljen, koji je namijenjen za sadržavanje, čuvanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, na putu od proizvođača do korisnika ili potrošača. Ambalaža također uključuje pomoćna sredstva za pakovanje, koja služe za omotavanje ili povezivanje robe, posebno za pakovanje, nepropusno zatvaranje, pripremanje za otpremu i označavanje robe, kao i proizvodi koji su sastavni dio ambalaže i koji su kao pomoćni dijelovi uklopljeni u ambalažu i dio su ambalaže ili pričvršćeni direktno na proizvod a nisu predviđeni za korištenje kao dio proizvoda(popis ilustrativnih primjera se nalazi u prilogu 2. ovog Pravilnika)

II. ZAHTJEVI ZA DIZAJNIRANJE, PROIZVODNJU I UPOTREBU AMBALAŽE I PLASMAN AMABLAŽE NA TRŽIŠTE FEDERACIJE BIH

Član 7.
(Opšti uslovi)

(1) Ponovna upotreba, recikliranje, energetska obnova i drugi načini obnove ambalažnog otpada imaju prednost nad njegovim odlaganjem ako ih, uz razumno veće troškove, omogućuju tehnologije i postupci, koji su uspješno testirani u praksi i dostupni na tržištu.

(2) Proizvođač ili uvoznik smije staviti ambalažu u promet ako ambalaža ispunjava uslove o proizvodnji i sastavu ambalaže i o ponovnoj upotrebljivosti i obnovljivosti, uključujući reciklabilnost, kako je navedeno u članovima od 7. do 9. ovog Pravilnika.

Član 8.
(Uslovi za dizajn ambalaže)

Pri dizajniranju, proizvodnji i upotrebi ambalaže trebaju biti ispunjeni slijedeći zahtjevi:

a) Volumen i masa materijala upotrebljena za izradu ambalaže trebaju biti minimalni, ali i dovoljni da obezbijede sigurnost i zdravstvenu ispravnost za proizvod, kao i prihvatljivost upakovanog proizvoda za potrošača.

b) Ambalaža treba biti dizajnirana i proizvedena na takav način da kada postane ambalažni otpad omogućuje recikliranje materijala u određenom masenom procentu. Vrijednosti masenih procenata ovise o vrsti ambalažnih materijala.

Član 9.
(Određivanje ciljeva)

(1) Pri proizvodnji i stavljanju u promet ambalaže, kao i upravljanju ambalažnim otpadom, obavezno se uzimaju u obzir ciljevi koji se odnose na:

a) količinu ambalažnog otpada koji je neophodno obnoviti,

b) količinu sirovina u ambalažnom otpadu koji je neophodno reciklirati, a u okviru količine prerađenog ambalažnog otpada,

c) količinu pojedinih materijala u ukupnoj masi reciklažnih materijala u ambalažnom otpadu koje je neophodno reciklirati.

(2) Materijali i šifre u ambalažnom otpadu navedeni u prethodnom stavu jesu:

a) papir 15 01 01

b) plastika 15 01 02

c) drvo 15 01 03

d) metali 15 01 04

e) staklo 15 01 07

f) ambalaža onečišćena opasnim materijama 15 01 10*.

g) ambalaža izdvojena iz komunalnog otpada pod šifrom 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40.

(3) Višeslojna ambalaža se prijavljuje u kategoriju dominantnog ambalažnog materijala od kojeg je napravljen (ako dominira papir – prijavljuje se kao papir, ako dominira metal – prijavljuje se kao metal, ako dominira plastika – prijavljuje se kao plastika i sl.).

Član 10.
(Udio teških metala)

(1) Zabranjuje se proizvođaču ili uvozniku puštanje u promet ambalaže u kojoj ukupan udio teških metala (olova, kadmija, žive i šestvalentnog kroma) prelazi 100 ppm mase ambalaže ili ambalažnog materijala, osim u slučaju da je ambalaža u potpunosti napravljena od olovnog kristalnog stakla i plastične gajbe.

(2) Proizvođač ili uvoznik je u obavezi da uz svaku isporuku proizvoda upakovanog u ambalaži, isporuku ambalaže ili ambalažnog materijala koji pušta u promet priloži informacije o ispunjavanju uslova navedenih u stavu 1. ovog člana, čime garantuje da ambalaža ili ambalažni materijal odgovara uslovima ovog Pravilnika.

Član 11.
(Označavanje ambalaže)

(1) Kako bi se olakšalo prikupljanje, ponovna upotreba i obnova ambalaže, ambalaža mora biti klasificirana i označena prema materijalu korištenom u proizvodnji.

(2) Postupci za klasifikaciju i označavanje ambalaže vrše se prema Pravilniku o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/08).

Član 12.
(Povratna-višekratna ambalaža)

(1) Proizvođač, uvoznik, punilac/paker i distributer koji stavlja na tržište povratnu ambalažu obavezan je sistemom pologa (kaucije) ili na neki drugi način osigurati povrat i višekratnu upotrebu za svu povratnu ambalažu koju je plasirao na tržište.

(2) Proizvođač, uvoznik, punilac/paker i distributer iz stava (1) ovogo člana su dužni da vode kvartalnu evidenciju o količinama plasirana povratne ambalaže, te količinama povratne ambalaže koja je nakon iskorištenja proizvoda vraćena na postupak ponovnog korištenja.

(3) Proizvođač, uvoznik, punilac/paker i distributer su dužni da vode evidenciju o količini novonabavljene količine povratne ambalaže koju je plasirao na tržište i za koju je dužan platiti naknadu za ambalažu prilikom prvog plasmana na tržište.

III. OPERATER SISTEMA

Član 13.
(Uslovi za osnivanje operatera sistema)

(1) Operater sistema je definisan prema članu 6. ovog pravilnika i ovlašten je dozvolom za obavljanje aktivnosti od Federalnog ministarstva.

(2) Njegovi osnivači su pravna lica koja obavljaju svoju poslovnu aktivnost stavljanjem u promet ambalaže ili proizvoda u ambalaži na teritoriji Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 5000 t, i minimalnim osnivačkim kapitalom od 100 000 KM. Udio pojedinog osnivača ili više osnivača koji pripadaju istoj grupaciji u osnovnom kapitalu operatera sistema ne može prelaziti 33%.

(3) Operater sistema ostvarenu dobit na kraju poslovne godine ne isplaćuje svojim osnivačima, već svoju dobit ulaže u izgradnju infrastrukture za upravljanje ambalažnim otpadom i njegov primarni cilj je ispunjavanje zakonskih uslova i i dostizanje ciljeva za reciklažu propisanih ovim pravilnikom.
(4) Naknade koje će utvrditi operater sistema moraju biti jednake za osnivače i sve ugovorene obveznike sistema. Osnivači operatera sistema moraju svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom izvršavati kod operatera sistema kojeg su osnovali.

(5) Operater sistema ne može imati svoju vlastitu infrastrukturu za upravljanje otpadom.

(6) Vlasništvo nad operaterom mora biti strukturirano na način da se izbjegne sukob interesa sa pravnim i fizičkim licima koji mu pružaju usluge i koji od njega primaju finansijsku nadoknadu. Vlasnicima operatera sistema, članovima uprave i uposlenicima nije dozvoljeno da rade u interesu pravnih ili fizičkih lica koji se bave upravljanjem otpadom, a naročito upravljanjem ambalažnim otpadom.

(7) Operater sistema mora ispunjavati uslovima i kriterije u pogledu kadrova i radnog prostora za obavljanje aktivnosti, odnosno imati u stalnom radnom odnosu najmanje tri (3) zaposlenika sa visokom stručnom spremom i sa punim radnim vremenom, uredno prijavljenih kod nadležnih organa i za koje se redovno izmiruju doprinosi i zdravstveno osiguranje.

(8) Operateri sistema će planirati namjenski utrošak sredstava Planom utroška sredstava usaglašenim sa Federalnim ministarstvom jednom godišnje.

(9) Važeći cjenovnik mora biti javan i objavljuje se na web stranici operatera sistema.

Član 14.
(Uloga operatera sistema)

(1) U sistemu prikupljanja, selektiranja i reciklaže ambalaže i ambalažnog otpada operater sistema ima ključnu ulogu i odgovornost da garantuje da će se sistem selektivnog prikupljanja otpada razvijati na održiv i harmoniziran način i u kome će svi akteri, uključujući i Javna komunalna preduzeća, imati priliku za razvoj i jačanje materijalno tehničke osnove sistema.
(2) Operater sistema ima ključnu ulogu u promotivnim i edukativnim aktivnostima za uspješno funkcionisanje sistema i ispunjavanje ciljeva za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada.

(3)Operater je dužan da organizuje mrežu sakupljača i reciklera koji će u njegovo ime vršiti aktivnosti upravljanja ambalažnim otpadom.

Član 15.
(Izdavanje dozvole za operatera sistema)

(1) Aktivnosti upravljanja ambalažnim otpadom od strane operatera sistema se odnose na teritoriju Federacije BiH i moguće su samo pod uslovima dobivanja dozvole – operatera sistema za upravljanje otpadom.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovoga člana mora se dodatno priložiti:

a) ugovori sa najmanje 30 subjekata iz člana 6. stav (2)., t. a),b),c), d) i g) ovog Pravilnika, koji na tržište stavljaju najmanje 30 000 t ambalaže na godišnjem nivou;

b) pred-ugovori sa ovlaštenim sakupljačima iz svih kantona, odnosno reciklerima za sve vrste ambalažnih materijala (plastika, papir, karton, metal, staklo, drvo, višeslojni materijali);

c) plan upravljanja otpadom;

d) statut operatera sistema;

e) izvod iz sudskog registra;

f) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora,

g) ovjerene kopije diploma o visokoj stručnoj spremi za kadrove,

h) dokaz o prijavi zaposlenih u Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

i) druge dokaze po zahtjevu.

(3) Plan upravljanja otpadom iz stava (2), tačke c) ovog člana je sastavni dio zahtjeva za izdavanje dozvole i sadrži slijedeće informacije:

a) naziv pravnog lica u čije ime će se obavljati aktivnosti upravljanja ambalažnim otpadom,

b) vrste ambalaže kojom se upravlja,

c) način i frekvencija preuzimanja ambalažnog otpada od krajnjeg korisnika,

d) vrsti i kapacitetu opreme, postrojenja i uređaja za sakupljanje, privremeno skladištenje, razvrstavanje ili drugim aktivnostima kojima se obezbjeđuje ponovna upotreba, obnova i odlaganje ambalažnog otpada,

e) predviđenu ukupnu masu ambalažnog otpada koji treba prikupiti u toku godine i masu ambalažnih sirovina koje je neophodno reciklirati, u skladu sa nacionalnim ciljevima,

f) metode i proizvođače koji obezbjeđuju ponovnu upotrebu, obnovu i odlaganje sakupljenog ambalažnog otpada,

g) predviđene količine prerađenog ambalažnog otpada, kao i količine pojedinih recikliranih materijala u skladu sa nacionalnim ciljevima.

h) planiranje razvoja infrastrukture za sakupljanje otpada u odnosu na svih deset kantona koja uključuje zelene otoke, reciklažna dvorišta, vozila za sakupljanje, recilažna postrojenja i sl., i navodi se za svaku kalendarsku godinu posebno,

i) cjenovnik naknada za upravljanje ambalažnim otpadom

(4) Federalno ministarstvo izdaje dozvolu iz stava 1. ovog člana na period od pet godina.

(5) Dozvola iz stava 1. ovog člana posebno sadrži: vrstu ambalažnog otpada koji treba sakupiti, količinu ambalažnog otpada koji treba sakupiti i iskoristiti, i način izvještavanja ministarstvu.

(6) Osnova za produženje dozvole za operatera sistema su pozitivna mišljenja ministarstva na godišnji izvještaj operatera sistema za prethodne 4 godine.

(7) Operater sistema podnosi zahtjev za produženje dozvole u roku od 60 dana prije isticanja važenja tekuće dozvole. U zahtjevu navodi da se produženje dozvole traži na osnovu prehodna četiri pozitivna mišljenja za operatera sistema.

a) Uz zahtjev se prilaži slijedeći dokumenti:

1) lista obaveznika sistema sa kojima ima zaključen ugovor sa količinom ambalaže koja ne smije biti ispod 30.000 t, a koju je prijavio u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, ovjerena potpisom i pečatom ovlaštenog lica,

2) inspekcijski nalaz o pregledu važećih ugovora koji potvrđuje njihovu urednost i količine ambalaže od najmanje 30 000 t u skladu sa listom obveznika iz prethodne alineje ove tačke,

3) listu sakupljača iz svih 10 kantona sa kojima ima potpisan ugovor, ovjerena potpisom i pečatom ovlaštenog lica,

4) plan upravljanja ambalažnim otpadom za period od 5 godina u skladu sa stavom (3) ovog člana.

5) statut operatera sistema koji ističe princip neprofitnog poslovanja

6) izvod iz sudskog registra

7) ovjerene kopije diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi za zaposlene,

8) dokaz o prijavi zaposlenih u Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

9) dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora,

10) druge dokaze po zahtjevu.

(8) Inspekcijski pregled iz stava (7), tačka a), podtačka 2) ovog člana vrši se po zahtjevu Federalnog ministarstva u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za produženje dozvole operatera sistema.

Član 16.
(Ukidanje dozvole operateru sistema)

Član 6. (Definicije) (1) Pojmovi navedeni u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje: a) Ambalaža je svaki proizvod, neovisno o prirodi materijala od kojeg je napravljen, koji je namijenjen za sadržavanje, čuvanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, na putu od proizvođača do korisnika ili potrošača. Ambalaža također uključuje pomoćna sredstva za pakovanje, koja služe za omotavanje ili povezivanje robe, posebno za pakovanje, nepropusno zatvaranje, pripremanje za otpremu i označavanje robe, kao i proizvodi koji su sastavni dio ambalaže i koji su kao pomoćni dijelovi uklopljeni u ambalažu i dio su ambalaže ili pričvršćeni direktno na proizvod a nisu predviđeni za korištenje kao dio proizvoda(popis ilustrativnih primjera se nalazi u prilogu 2. ovog Pravilnika) 1) Ambalaža može biti: – Primarna ili prodajna ambalaža kao najmanja ambalažna jedinica u kojoj se proizvod prodaje konačnom kupcu (čaše, vrećice, konzerve, boce, tegle, kutije, zdjele, tube i ostala slična ambalaža). Primarna ambalaža uključuje i posude za jelo i piće za jednokratnu upotrebu, te folije i kesice za umotavanje i pakovanje hrane. – Sekundarna ili zbirna ambalaža uključuje folije, kutije i slične omote i drugu ambalažu sa sastavnim dijelovima, koji okružuju ili povezuju nekoliko osnovnih prodajnih jedinica istih ili različitih vrsta na mjestu kupovanja, neovisno o tome da li se prodaje konačnom korisniku ili potrošaču zajedno sa robom ili se odstranjuje na mjestu kupovine. Sekundarna ambalaža namijenjena je distribuciji, skladištenju, transportu i dostavi robe ili prodaji krajnjem korisniku ili potrošaču te se može odstraniti s robe koju okružuje, a da se karakteristike robe ne promjene. Sekundarna ambalaža koja istovremeno vrši funkciju zbirne i prodajne ambalaže smatra se primarnom ambalažom. – Tercijarna ili transportna ambalaža uključuje bačve, sanduke, kante, vreće, palete, kutije i drugu ambalažu, čiji sastavni dijelovi sadrže ili povezuju velike količine osnovnih prodajnih jedinica robe u primarnoj ili sekundarnoj ambalaži, sa svrhom olakšavanja rukovanja i transporta proizvodima i zaštite robe od oštećenja na putu od proizvođača do maloprodaje ili od maloprodaje do krajnjeg korisnika ili potrošača. Tercijarna ambalaža koja istovremeno vrši funkciju transportne i prodajne ambalaže smatra se prodajnom ambalažom. b) Jednokratna ili nepovratna ambalaža je projektovana radi korištenja samo jednom. c) Povratna ambalaža je ambalaža koja se, nakon vraćanja od strane potrošača, ponovo koristi za istu namjenu i za čiji povrat se jamči vraćanje depozita ili kaucije. d) Ambalažni materijal je materijal različitog svojstva od kojeg se pravi ambalaža, kao što su papir, karton, plastika, drvo, metal, staklo, kompozitni materijali i itd. e) Višeslojni materijali (kompoziti) su ambalažni materijali koji se sastoje od nekoliko slojeva različitih materijala koji se ne mogu razdvojiti ručno ili na neki drugi način. f) Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija i/ili je onečišćena opasnim materijama je otpad koji je naveden u listi otpada kao opasni prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/05) oznake 15 01 10*. 1) Ovakva ambalaža sadrži slijedeće oznake: – korozivno/nagrizajuće/nadražujuće/reaktivno, – zapaljivo/podržava gorenje, – otrovno/toksično, – eksplozivno/oksidirajuće, – štetno/opasno za okoliš, – otpuštanje otrovnih plinova, – kancerogeno/mutageno/infektivno. 2) U ovu ambalažu spada i ambalaža od korištenja pesticida i drugih sredstava za poljoprivredne svrhe. g) Ambalažni otpad je ambalaža ili ambalažni materijal koji se ne može iskoristiti u prvobitne svrhe. h) Komunalni ambalažni otpad je otpad od primarne i sekundarne ambalaže koji nastaje kao otpad u domaćinstvima ili industriji, zanatskim djeltanostima, uslužnim ili drugim djelatnostima, a koji je sličan otpadu iz domaćinstva u pogledu njegove prirode i sastava. Prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/05) oznake su 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40. i) Ambalažni otpad koji nije komunalni je otpad od primarne, sekundarne ili tercijarne ambalaže koji nastaje kao otpad u procesu proizvodnje, maloprodaji, uslužnim i drugim djelatnostima koji nije sakupljen kroz sistem sakupljanja koji organizuje komunalno preduzeće, odnosno drugo pravno lice ili poduzetnik. j) Upravljanje ambalažnim otpadom je planiranje, organizovanje i provođenje aktivnosti vezanih za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje ambalažnog otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom nakon njihovog zatvaranja. k) Prevencija je smanjenje količine upotrebljenog materijala tokom procesa proizvodnje ambalaže, stavljanja u promet, distribucije, korištenja i uklanjanja, posebno poboljšanjem proizvoda i razvojem novih tehnologija, te smanjenje sadržaja opasnih materija u materijalima. l) Sakupljanje ambalažnog otpada podrazumjeva sakupljanje ambalažnog otpada radi transporta na lokaciju daljeg tretmana m) Ponovna upotreba ambalaže je svaki postupak kojim se ambalaža, proizvedena tako da tokom svoga vijeka trajanja može biti jednom ili više puta ponovno korištena, pomoću dodatnih proizvoda za pakovanje, ili bez njihove upotrebe, ponovno puni ili koristi na neki drugi način za namjenu za koju je i proizvedena. n) Obnova ili iskorištenje je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegovog ponovnog korištenja u materijalne i energetske svrhe. o) Recikliranje ambalažnog otpada obuhvata postupke prerade ambalažnog otpada u sekundarne sirovine za proizvodnju nove ambalaže ili za druge namjene, uključujući organsko recikliranje ambalažnog otpada, ali isključujući energetsku obnovu. p) Organsko recikliranje ambalažnog otpada predstavlja aerobni (kompostiranje) i anaerobni (biometanizacija) postupak prerade biorazgradivih dijelova ambalažnog otpada, u kontrolisanim uslovima, uz korištenje mikroorganizama, tako da nastaju stabilne organske materije i metan. Odlaganje ambalažnog otpada na posebno uređene deponije, ne smatra se oblikom organske reciklaže. r) Energetsko korištenje ambalažnog otpada je postupak korištenja ambalažnog otpada u kojem se gorivi ambalažni otpad koristi sam ili zajedno s drugim otpadom za proizvodnju energije, kroz direktno spaljivanje i iskorištavanje dobivene toplote. s) Odlaganje ambalažnog otpada je bilo koji postupak ili metoda postupanja sa ambalažnim otpadom, kada ne postoji mogućnost obnove, reciklaže, prerade, direktnog ponovnog korištenja ili upotrebe kao alternativnog izvora energije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. t) Produžena odgovornost proizvođača je princip u okolišnoj politici u kojem se odgovornost proizvođača za proizvod produžava na post – potrošačku fazu životnog ciklusa proizvoda, tj. odgovornost se produžava na ambalažni otpad koji nastaje nakon konzumiranja proizvoda koji su proizvođači upakovali u ambalažu i plasirali na tržište. u) Ciljevi za reciklažu i/ili iskorištenje su propisane količine ambalažnog otpada izražene u procentima u odnosu na ukupno proizvedene i/ili uvezene količine proizvoda prijavljene operateru sistema, koje nakon upotrebe postaju ambalažni otpad, a koje u toku godine treba reciklirati i/ili iskoristiti”. v) Informacioni sistem upravljanja otpadom je informacioni sistem uspostavljen u Fondu koji omogućava elektronsko vođenje evidencije o kretanjima proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada, kao i o kretanju otpada, a definiran je Uredbom o Informacionom sistemu upravljanja otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 97/18), (u daljem tekstu: informacioni sistem). z) Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada pogodnih za reciklažu i opasnog otpada iz domaćinstva. (2) Subjekti koji učestvuju u plasiranju ambalaže na tržište su: a) Proizvođač je pravno lice koje proizvodi proizvod i koji ga upakuje u ambalažu te plasira na tržište samostalno ili putem distributera ili ga koristi za sopstvene potrebe; b) Uvoznik je pravno lice koje uvozi proizvod upakovan u ambalažu ili proizvod bez ambalaže koji naknadno upakuje u ambalažu te je plasira na tržište samostalno ili putem distributera ili ga koristi za sopstvene potrebe; c) Punilac i paker je pravno lice koje puni, pakuje ili prepakuje proizvode i robu u ambalažu koju je sam proizveo ili je preuzeo upakovanu ili u rifuznom stanju, te je nakon pakovanja plasira na tržište samostalno ili putem distributera ili ga koristi za sopstvene potrebe; d) Distributer je pravno lice koje stavlja u promet robu ili proizvod upakovan u ambalažu, nezavisno od toga da li je to lice istovremeno i proizvođač ambalažnog materijala, uvoznik, punilac, paker ili trgovac na veliko; e) Subjekti koji se bavi uslugom dostave pošiljki koje pakuju u ambalažu je pravno lice koje u svom poslovanju koristi ambalažu, f) Subjekti koji se kao posrednik između proizvođača ili trgovca i potrošača bavi kućnom dostavom hrane i roba široke potrošnje je pravno lice koje se bavi uslugom dostave hrane i roba široke potrošnje g) Subjekti koji vrši pakovanje hrane ili drugih roba široke potrošnje na prodajnom mjestu je pravno lice (restorani, coffee-to-go, smoothie barovi, cvjećare, točeni parfemi, bioskopi, gastro-odjeli) koje vrši kućnu dostavu direktno ili preko nekog od naprijed navedenih subjekata, h) Krajnji korisnik je svako pravno ili fizičko lice ili ustanova, tj. potrošači, uredi, škole, bolnice, restorani, kiosci, autobusni kolodvori, zračne luke, željeznički kolodvori, sportski kompleksi, trgovine, tvornice, poslovni i trgovački centri, sportski stadioni, i sl., koji u svrhu krajnje potrošnje ili konzumacije skidaju ambalažu sa robe ili je prazne tako da ona postaje ambalažni otpad primarne, sekundarne ili tericijarne ambalaže. i) Krajnji snabdjevač (trgovina) je pravno lice koje snabdijeva ambalažom ili upakovanom robom krajnjeg korisnika, nezavisno od toga da li je to lice istovremeno i proizvođač, uvoznik, punilac, distributer ili isporučilac. j) Privredni subjekti koji se bave internet prodajom, odnosno imaju tzv. on-line prodaju. (3) Subjekti upravljanja ambalažnim otpadom su: a) Komunalna preduzeća koja se bave sakupljanjem, transportom i konačnim odlaganjem komunalnog otpada u čijem se sastavu nalazi i ambalažni otpad i koja su ovlaštena od strane nadležnog općinskog ili kantonalnog organa za obavljanje djelatnosti upravljanja otpadom; b) Sakupljač ambalažnog otpada je pravno ili fizičko lice koje sakuplja razvrstani otpad i koji mora posjedovati dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od nadležnog ministarstva; c) Obrađivač /recikler ambalažnog otpada je pravna ili fizička osoba koja mora posjedovati dozvolu za obradu/iskorištenje otpada izdatu od nadležnog organa unutar zemlje ili u inostranstvu; d) Izvoznik ambalažnog otpada je pravna ili fizička osoba koja mora mora posjedovati dozvolu za izvoz otpada izdatu od Federalnog ministarstva; e) Operater sistema je pravno lice koje po principu “produžene odgovornosti proizvođača” ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada i može biti osnovan isključivo od pravnih lica koja obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada.

IV. ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM

Član 17.
(Ciljevi za iskorištenje i reciklažu)

(1) Svrha uvođenja sistema upravljanja ambalažnim otpadom je planiranje i uspostava što funkcionalnijeg i ekonomičnijeg sistema upravljanja ambalažnim otpadom, ispunjenje ciljeva za sakupljanje i reciklažu ambalažnog otpada, vođenje evidencije o kretanju otpada te izvještavanje nadležnih institucija.

(2) Ciljevi za iskorištenje i reciklažu otpada za period od 2023. – 2027. nalaze se u Prilogu 3 ovog Pravilnika.

(3) Od ukupno propisanog opšteg cilja za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada po godinama datog u prilogu 3. ovog Pravilnika, 5% ambalažnog otpada mora biti izdvojeno iz komunalnog otpada.

(4) Sve količine ambalažnog otpada koje je operater sistema iskoristio i reciklirao se moraju unijeti u informacioni sistem od strane sakupljača ili reciklera koji su uključeni u sistem upravljanja ambalažnim otpadom preko operatera sistema.

Član 18.
(Obaveze proizvođača, uzvoznika, punioca, pakera i distributera)

(1) Proizvođač, uvoznik, punilac, paker/distributer je obavezan da se priključi u sistem upravljanja ambalažnim otpadom i odgovoran je za postizanje propisanih ciljeva.

(2) Proizvođač, uvoznik, punilac/paker i distributer su dužni snositi troškove upravljanja ambalažnim otpadom.

(3) Obaveze iz stava 1. ovog člana proizvođač, uvoznik, punilac, paker, distributer i krajnji snabdjevač mogu prenijeti direktno na operatera sistema.

(4) Svi proizvođači, uvoznici, punioci/pakeri i distributeri, bez obzira da li su svoje obaveze prenijeli na operatera sistema ili ne, su dužni da dostavljaju izvještaj o plasmanu ambalaže Fondu u skladu sa Uredbom o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni i elektronički otpad.

(5) Obaveze krajnjih snabdjevača, tj. trgovina, su da u sistem uključe proizvode vlastite robne marke i proizvode koje direktno uvoze. Za ostale proizvode koje prodaju su u obavezi da od proizvođača ili uvoznika ili distributera obezbijede dokaz da su svoju ambalažu uključili u sistem. U protivnom, su odgovorni da te proizvode sami uključe u sistem i da za iste plaćaju naknadu.

(6) Svi proizvođači, uvoznici, punioci, pakeri i distributeri su dužni voditi podatke o uvozu i plasmanu ambalaže na tržište na teritoriji Federacije BiH kroz informacioni sistem.

Član 19.
(Dužnosti operatera u upravljanju ambalažnim otpadom)

(1) Proizvođač proizvoda upakovanih u ambalažu, uvoznik, punilac, paker, distributer ugovora prenosi svoje obaveze upravljanja otpadom na operatera sistema.

(2) Operater sistema je dužan u njihovo ime da u skladu sa propisanim ciljevima za reciklažu i/ili iskorištenje otpada:

a) Obezbijedi da sakupljač ambalažnog otpada redovno preuzima komunalni ambalažni otpad i vrši njegovo selektivno razdvajanje.

b) Redovno preuzima i sakuplja ambalažni otpad koji nije komunalni otpad od krajnjih korisnika.

c) Redovno organizuje transport izdvojenog ambalažnog otpada, te njegovu predaju na dalji tretman/obradu subjektima upravljanja otpadom koji imaju potrebne dozvole.
d) Obezbijedi ponovno iskorištenje ambalažnog otpada za ponovnu upotrebu, obradu otpada, reciklažu u ovlaštenim postrojenjima, korištenje otpada u energetske svrhe, izvoz otpada, privremeno skladištenje te odlaganje neiskoristivog dijela ambalažnog otpada na regionalnim ili općinskim odlagalištima.

(3) Operater sistema je dužan za svaku vrstu ambalaže za koju proizvođač, uvoznik, punilac, paker, distributer i krajnji snabdjevač iz člana 18., stavova 1. i 3. ovog Pravilnika, prenesu svoju obavezu na operatera sistema da osigura upravljanje ambalažnim otpadom u cjelini u skladu sa zaključenim ugovorom.

Član 20.
(Uslovi za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada)

Proizvođači, uvoznici, punioci, pakeri, distributeri i krajnji snabdjevači moraju organizirati posebno mjesto za preuzimanje, skupljanje, sortiranje i privremeno čuvanje ambalažnog otpada koji je preuzet ili je nastao u njihovoj djelatnosti ako količina u toku kalendarske godine takvog ambalažnog otpada premašuje:
a) 80 tona za papir i/ili,

b) 300 tona za staklo i/ili,

c) 100 tona za metale i/ili,

d) 30 tona za plastiku.

Član 21.
(Izuzetak)

Član 21.
(Izuzetak)

(1) Neovisno o odredbama člana 18., stav 1. ovog Pravilnika proizvođači, uvoznici, punioci, pakeri, distributeri i krajnji snabdjevači, nisu obavezni osigurati propisano upravljanje ambalažnim otpadom, ako u jednoj kalendarskoj godini količina ambalažnog materijala koji se koristi za pakovanje robe koju pušta u promet ne prelazi:

a) 100 kg za papir

b) 300 kg za staklo

c) 30 kg za metale

d) 80 kg za plastiku

e) 100 kg za drvo

f) 50 kg ukupno za sve druge materijale za pakovanje,

ali su u obavezi izvještavanja putem Informacionog sistema o količinama ambalaže stavljene na tržište.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana ne odnose se na ambalažu:

a) u koju su proizvodi stavljeni ili upakovani na mjestu kupovine robe,

b) u koju su upakovane hemikalije u skladu s propisima o hemikalijama i

c) u koju su upakovana sredstva za zaštitu biljaka i drveća.

Član 22.
(Obaveze kantona, odnosno kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš)

(1) Kantoni, odnosno kantonalna ministarstva nadležna za okoliš su dužni učestvovati u sistemu sakupljanja otpadne ambalaže.

(2) Kantoni, odnosno kantonalna ministarstva nadležna za okoliš su dužni na svom području u planskim dokumentima planirati dovoljan broj lokacija na kojima se može izgraditi reciklažno dvorište za različite vrste otpadne ambalaže, te obavljati djelatnosti sakupljanja, povrata komponenti i zbrinjavanja otpadne ambalaže u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(3) Kantoni su obavezni unositi podatke o izdatim dozvolama za upravljanje otpadom te okolinskim dozvolama za kompanije koje upravljaju otpadom ili generiraju otpad u Informacioni sistem.

(4) Kantoni su dužni u izdate dozvole unijeti član koji obavezuje korisnika dozvole da podatke o nastanku i kretanju otpada unosi u Informacioni sistem.

(5) Kantoni su dužni pratiti podatke o unesenim podacima subjekata kojima su izdali dozvole i koj su u njihovoj nadležnosti u Informacioni sistem.

Član 23.
(Obaveze komunalnih preduzeća)

(1) Komunalna preduzeća trebaju da u saradnji sa operaterom sistema uspostave linije za odvojeno sakupljanje različitih vrsta ambalažnog otpada.

(2) Komunalna preduzeća imaju mogućnost da sarađuju sa operaterima sistema na ispunjavanju propisanog cilja koji se odnosi na izdvajanje ambalažnog otpada iz komunalnog otpada.

(3) Operater sistema će podržavati komunalnom preduzeću u jačanju infrastrukture i nadoknadi troškova sakupljanja ambalažnog otpada.

(4) Komunalna preduzeća su obavezna redovno unositi podatke o sakupljenom, odvojenom, obrađenom, recikliranom, odloženom i predatom otpadu na dalju obradu kroz informacioni

sistem.

Član 24.
(Obaveza preduzeća koja se bave upravljanjem otpadom)

(1) Preduzeća koja koja se bave sakupljanjem, transportom, reciklažom ili obnovom otpada, energetskim korištenjem, izvozom, konačnim odlaganjem otpada koja u ime operatera sistema upravljaju otpadom sa operaterom sistema potpisuju ugovor kojim regulišu međusobne odnose.

(2) Sva preduzeća su dužna unositi podatke u Informacioni sistem putem kojeg će se dokazivati ciljevi sa sakupljanje i reciklažu te ostale aktivnosti upravljanja otpadom.

(3) Za svaku od aktivnosti navedenih u članu 19. stav (2) ovog pravilnika potrebno je da subjekat upravljanja otpadom (sakupljač, recikler, komunalno preduzeće, izvoznik) vodi evidenciju o tome, te sve dokumentuje u Informacioni sistem.

V. IZVJEŠTAVANJE

Član 25.
(Informisanje javnosti)

(1) Operater sistema mora na odgovarajući način obavijestiti javnost i krajnje korisnike o svrsi i ciljevima sakupljanja ambalažnog otpada, simbolu koji koristi na ambalaži, o pravilnom upravljanju, o mogućnostima otpremanja takvog otpada, te o mogućnostima ponovnog korištenja i recikliranja takvog otpada.

(2) Fond mora iz Informacionog sistema po završetku izvještajnog perioda javno objaviti podatke o ukupno plasiranim količinama ambalaže na tržište Federacije BiH, kao i postignute ciljeve za reciklažu ambalažnog otpada.

Član 26.
(Izvještaj operatera sistema)

(1) Operater sistema je u obavezi do 31. marta tekuće godine poslati Federalnom ministarstvu i Fondu izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Izvještaj naveden u prethodnom stavu mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

a) ime, adresu, djelatnost i poslovnu aktivnost operatera sistema,

b) listu obveznika sistema koji su na operatera sistema prenijeli obavezu upravljanja ambalažnim otpadom sa količinom ambalaže koju su prijavili operateru sistema,

c) ukupnu količinu i vrste ambalažnog otpada, koju su u toku godine predali na reciklažu i/ili iskorištenje, za svaki metod reciklaže i/ili iskorištavanja posebno u skladu sa prilogom 5. ovog pravilnika, odnosno dokaz da su ispunili propisane ciljeve za reciklažu iz Priloga 3. ovog pravilnika.

d) prateće listove ambalažnog otpada ovjerene i potpisane od strane sakupljača i reciklažera, kao dokaz gdje je ambalažni otpad prikupljen i gdje je završio na reciklaži i/ili iskorištenju, u skladu sa prilogom 4. ovog pravilnika.

e) aktivnosti usmjerene na jačanje infrastrukture upravljanja ambalažnim otpadom u pogledu otvaranja novih zelenih otoka, reciklažnih dvorišta i sl., kao i iznos finansijskih sredstva izdvojenih za jačanje infrastrukture.

f) aktivnosti usmjerene na dizanje svijesti građana.

(3) Izvještaj iz st. (1) i (2) ovog člana moraju biti od strane obveznika izvještavanja unijeti u informacioni sistem, a operateri sistema isti dostavljaju u printanoj formi.

(4) Prateći listovi ambalažnog otpada iz stava (2) tačka d) ovog člana se predaju na obrascu iz Priloga 4. ovog pravilnika. Operater sistema je dužan postaviti svoj logo na pratećem listu iz priloga 4. ovog pravilnika.

(5) Obaveza izvještavanja odnosi se i na subjekte koji svoje obaveze nisu prenijeli na operatera sistema da izvještaje podnose kroz Informacioni sistem.

Član 27.
(Međuentitesko tijelo)

Međuentitetsko tijelo za okoliš prati stanje upravljanja ambalažnim otpadom u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, koordinira aktivnosti između entiteta i Distrikta Brčko i objedinjava izvještaje o količinama ambalaže koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

VI. KAZNENE ODREDBE I NADZOR

Član 28.
(Primjena kazni)

Za primjenu ovog Pravilnika primjenjivat će se kaznene odredbe u skladu sa čl. 52. i 53. Zakona o upravljanju otpadom, i drugih posebnih propisa.

Član 29.
(Obaveze Inspektorata propisane Zakonom)

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog pravilnika, a na temelju Zakona, vrše inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove kao i kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.
(Neuključivanje u sistem)

(1) Proizvođač ambalažnog materijala, uvoznik, punilac, paker, distributer i krajnji snabdjevač u obavezi su da za ambalažni otpad zaključe ugovor sa operaterom sistema.

(2) Neuključenje proizvođača proizvoda, uvoznika, punioca, pakera, distributera i krajnjeg snabdjevača znači akumuliranje zakonskih obaveza i njihovo retroaktivno ispunjavanje od dana donošenja Uredbe o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni i električni i elektronski otpad (“Službene novine Federacije BiH”, broj 104/22).

(3) Retroaktivno izvršenje obaveze izvještavanja za period za koji obveznik nije izvršio svoju obavezu kao i za količine za koje obveznik nije izvjestio (iako je bio uključen u sistem) jedino je moguće putem Fonda.

Član 31.
(Usklađivanje)

(1) Proizvođač i uvoznik ambalaže dužan je svoje poslovanje koje se odnosi na označavanje ambalaže iz člana 9. ovog pravilnika uskladi u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Ambalaža koja je proizvedena prije stupanja na snagu ovog pravilnika, a nije usuglašena s osnovnim zahtjevima koje ambalaža mora ispunjavati za stavljanje u promet, može biti u prometu najduže dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 32.
(Prilozi)

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi koji su odštampani uz ovaj Pravilnik i to:

a) Prilog I – ambalaža s dugim vijekom trajanja;

b) Prilog II – popis ilustrativnih primjera;

c) Prilog III – ciljevi;

d) Prilog IV – prateći list;

e) Prilog V-postupci prerade i zbrinjavanja.

Član 33.
Prestanak važenja i status izdatih dozvola

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/11, 28/13,8/16, 54/16 i 103/16, 84/17 i 85/20).

(2) Postojećem operateru sistema ostavlja se rok do 31.08.2023. godine da svoje poslovanje prilagodi odredbama ovog Pravilnika i o tome obavijesti Federalno ministarstvo najkasnije do 31.12.2023. godine, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uslove izdavanje dozvole, član 13. stav (4) ovog pravilnika.

(3) Važeće dozvole operatera sistema, koje su izdate na osnovu prethodno važećeg Pravilnika, ostaju na snazi do isteka perioda na koji su izdate.

Član 34.
Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 07/1-02-19-164/23AB
10. aprila 2023. godine
Sarajevo


Ministrca
Dr. Edita Đapo, s. r.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti