• Obavljeno 13/01/2023
  • u kategoriji Novosti

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 1/23 od 11.01. 2023. godine objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu. Odluka stupa na snagu 01.01.2023. godine.

U nastavku tekst Odluke.

ODLUKU
O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

I. Opće odredbe

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja vezano za članarinu koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2023. godini.

Član 2.

Članstvo u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora), je na osnovu člana 3. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 30/01 i i 72/13), obavezno za sva privredno-pravna lica, registrirana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova u inostranstvu.

Iz sredstava obrazovanih po osnovu članarine finansiraju se aktivnosti Komore, kao samostalne, nevladine, nepolitičke i neprofitne asocijacije privrednih subjekata.

Član 3.

Privredno-pravno lice (u daljnjem tekstu: član) je u obavezi izmirivati članarinu Komori po osnovu:

a) realiziranog uvoza ili

b) bruto plaće zaposlenih.

Član 4.

Članu Komore može se obračunati članarina samo po jednom od osnova iz prethodnog člana, a prema raspoloživim podacima.

Član 5.

Maksimalna mjesečna članarina utvrđena pojedinačnom članu ne može biti veća od tri prosječne neto plaće u BiH isplaćene u 2022. godini, prema službenim podacima Agencije za statistiku BiH.

Minimalna mjesečna članarina iznosi 25,00 KM.

II. Članarina po osnovu realiziranog uvoza

Član 6.

Članu Komore koji je u 2022. godini imao realiziran vanjskotrgovinski promet osnovicu za obračun godišnje članarine čini ukupna vrijednost uvezene robe u BiH u 2022. godini.

Stopa članarine iz ovog člana iznosi 0,1%.

III. Članarina po osnovu bruto plaće

Član 7.

Banke, osiguravajuća društva, privredno-pravna lica iz oblasti građevinarstva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa, komunikacija i usluga (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti, te ostale kompanije koje ostvaruju prihod po osnovu usluge u inostranstvu), kao i drugi članovi Komore kojima se članarina ne obračunava u skladu sa članom 6. ove odluke, plaćaju godišnju članarinu koja se obračunava u odnosu na bruto plaću.

Naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, koji su članstvo u Komori stekli u skladu sa članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore, plaćaju godišnju članarinu koja se obračunava u odnosu na bruto plaću.

Osnovica za obračun članarine iz ovog člana je iznos bruto plaće iskazan u završnom računu kod nadležne institucije za 2022. godinu (Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske i Distrikta Brčko).

Stopa članarina iz ovog člana iznosi 0,2%.

IV. Minimalna članarina i umanjenje

Član 8.

Član Komore koji je osnovan u 2023. godini, ne plaća članarinu za 2023. godinu.

Član Komore kojem članarina nije utvrđena u skladu sa članom 6. i 7. ove odluke, plaća minimalnu mjesečnu članarinu u iznosu od 25,00 KM, odnosno 75,00 KM kvartalno.

Član 9.

Članu Komore koji je u iskazanom ukupnom prihodu za 2022. godinu ostvario više od 50% po osnovu prihoda na inostranom tržištu (izvoza), obračunato zaduženje članarine se umanjuje za 20%.

Umanjenje članarine vrši se na osnovu zahtjeva člana Komore, uz koji se dostavlja bilans uspjeha za 2022. godinu.

Član 10.

Članu Komore koji obavlja lohn posao, odnosno ostvaruje uvoz radi izvoza, obračunato zaduženje moguće je umanjiti na njegov zahtjev uz koji se dostavljaju dozvola za obavljanje lohn poslova u 2022. godini, izdata od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, i PDV prijave za 2022. godinu koje dokumentiraju vrijednost uvoza, kao osnovicu za obračun.

V. Način plaćanja

Član 11.

Ukupna godišnja članarina za 2023. godinu dijeli se na četiri jednaka dijela i plaća kvartalno.

Član Komore vrši plaćanje članarine na osnovu obavještenja o osnovici i visini članarine koje mu Komora dostavlja posebno za svaki kvartal.

Uplata članarine po osnovama propisanim ovom odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

VI. Završne odredbe

Član 12.

Generalni sekretar Komore je ovlašten angažirati sredstva u cilju pribavljanja podataka za obračun članarine od institucija koje raspolažu zvaničnim podacima, odnosno od pravnih lica čije podatke su verificirale zvanične institucije.

Član 13.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj 01-1-01-1-1250-4/21 od 16.12.2021. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 3/22; “Službene novine Federacije BiH”. broj 5/22; “Službeni glasnik RS” broj 6/22; “Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”. broj 3/22).

Član 14.

Ukoliko Skupština Komore u 2023. godini ne donese odluku o članarini za 2024. godinu, ova odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2024. godinu.

Član 15.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2023. godine a objaviće se u “Službenom glasniku BiH”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku RS”, “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH” i na internetskoj stranici Komore.

Broj 01-1-01-1-1160-10/22
16. decembra 2022. godine


Predsjednik Skupštine
Asmin Veladžić, s. r.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti