Izmjene Zakona o PDV-u BIH – Službene novine BiH 80/2023

U “Službenim novinama BiH” broj 80/2023 od 23.11.2023. godine objavljena je izmjena Zakona o PDV-u BiH.

Izmjena se odnosi na povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM.

U nastavku tekst Izmjene Zakona o PDV-u.

Službeni glasnik BiH, broj 80/23

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 10. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22. augusta 2023. godine, i na 11. sjednici Doma naroda, održanoj 23. novembra 2023. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1.
U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08, 33/17 i 46/23) u članu 57. u stavu 1. riječi: “50.000 KM” zamjenjuju se riječima: “100.000 KM”.

Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 01,02-02-1-1261/23
23. novembra 2023. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Marinko Čavara, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Kemal Ademović, s. r.