• Obavljeno 28/11/2023
  • u kategoriji Novosti

Izmjene Zakona o PDV-u BIH – Službene novine BiH 80/2023

U “Službenim novinama BiH” broj 80/2023 od 23.11.2023. godine objavljena je izmjena Zakona o PDV-u BiH.

Izmjena se odnosi na povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM.

U nastavku tekst Izmjene Zakona o PDV-u.

Službeni glasnik BiH, broj 80/23

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 10. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22. augusta 2023. godine, i na 11. sjednici Doma naroda, održanoj 23. novembra 2023. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1.
U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08, 33/17 i 46/23) u članu 57. u stavu 1. riječi: “50.000 KM” zamjenjuju se riječima: “100.000 KM”.

Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 01,02-02-1-1261/23
23. novembra 2023. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Marinko Čavara, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Kemal Ademović, s. r.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti