• Obavljeno 28/11/2023
  • u kategoriji Novosti

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH

“Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 85/23 od 03.11.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Najvažnije izmjene su:

  • Moguca je isplata neoporezive naknade toplog obroka i dnevnica.Izmijena je u skladu sa Uredbom tako da se se dnevnice i topli obrok medjusobno ne iskljucuju, dakle nema ogranicenja da se izvrsi isplata neoporezivog iznosa dnevnice i neoporezive naknade toplog obroka licu koje je na sluzbenom putovanju;
  • Naknada troškova prijevoza na posao i sa posla kod ekološki prihvatljivih vozila (električnih i hibridnih) pređena kilometraža množi se sa 0,30 KM po pređenom kilometru, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji;
  • Detaljno propisani uslovi kod uvecanja licnog odbitka po osnovu placene kamate za stambeni kredit;

U nastavku kompletan tekst Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH.

Službene novine Federacije BiH, broj 85/23

Na osnovu člana 31. stav (1), člana 36. stav (2) i člana 48. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/21, 77/21, 20/22, 57/22 i 5/23) član 20. mijenja se i glasi:

“Član 20.

(Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti)

(1) Prihodi, čija prava na ostvarivanje su uređena posebnim propisima, koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podliježu oporezivanju su:

a) naknade troškova službenog putovanja i naknade za rad na terenu

b) naknade ostalih troškova zaposlenicima i

c) novčane pomoći zaposlenicima.

(2) Naknade troškova službenog putovanja iz stava (1) tačka a) ovog člana mogu uključivati: troškove smještaja, ishrane, prijevoza, te druge troškove utvrđene Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/16, 50/16 i 31/23) koja važi za budžetske korisnike, kao i za druge porezne obveznike.

(3) Naknade iz stava (2) ovog člana se smatraju neoporezivim prihodom poreznog obveznika ako su isplaćene/date fizičkom licu koje kod isplatioca ima status zaposlenika i ako su utvrđene po kriterijima i isplaćene pod uslovima, na način i najviše do iznosa propisanih u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/16, 50/16 i 31/23).

(4) Naknada za rad na terenu (terenski dodatak) se isplaćuje zaposleniku pod uslovom da se rad obavlja van mjesta zaposlenja i da traje duže od 30 dana neprekidno u iznosima od:

a) 20% od iznosa propisane dnevnice, ako su na terenu osigurani smještaj i ishrana od strane poslodavca,

b) do 70% iznosa propisane dnevnice, ako je na terenu osigurana samo ishrana,

c) do visine propisane dnevnice ako je na terenu zaposleniku osiguran samo smještaj.

(5) Naknade ostalih troškova zaposlenicima iz stava (1) tačka b) ovog člana uključuju: naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla, naknadu za ishranu u toku rada, naknadu za smještaj i troškove odvojenog života, regres i otpremnina.

(6) Naknada troškova prijevoza na posao i sa posla priznaje se u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prijevoza, a u slučaju korištenja vlastitog automobila saglasno internim aktima u visini od 15% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, osim kod ekološki prihvatljivih vozila (električnih i hibridnih) gdje se pređena kilometraža množi sa 0,30 KM po pređenom kilometru, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji.

(7) Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) priznaje se u visini do 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

(8) Naknada za smještaj i odvojeni život članova Vlade Federacije i njihovih savjetnika pod uslovima iz čl. 2. i 3. Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima (“Službene novine Federacija BiH”, br. 87/10, 22/11, 45/13 i 9/16), priznaje se u visini od 599 KM mjesečno na ime troškova smještaja, u visini od 300 KM mjesečno na ime odvojenog života i u visini od 299 KM mjesečno za troškove smještaja članova Vlade, te u visini od 250 KM mjesečno na ime odvojenog života, u visini od 299 KM mjesečno za troškove smještaja i u visini od 149 KM mjesečno za troškove smještaja za savjetnike.

(9) Naknade za smještaj i odvojeni život lica iz člana 2. Uredbe o naknadama koje pripadaju sudijama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i tužiocima Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/22) priznaju se u visini do 250 KM mjesečno za odvojeni život, u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj.

(10) Naknade za smještaj lica iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BIH” br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23 i 68/23) priznaju se u visini do 299 KM mjesečno za smještaj kada nemaju osiguran službeni smještaj ili do 149 KM mjesečno kada imaju osiguran službeni smještaj.

(11) Naknade za odvojeni život koje imaju rukovodeći državni službenici iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BIH” br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23 i 68/23) priznaju se u visini do 250 KM mjesečno.

(12) Regres za godišnji odmor priznaje se u visini do 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate.

(13) Otpremnina prilikom odlaska u penziju priznaje se u visini šest neto plaća zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plaća u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika.

(14) Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu, shodno članu 10. stav (4), tačka 6) Zakona, ne podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak ukoliko je isplaćena zaposleniku do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca – isplatioca otpremnine.

(15) Novčane pomoći zaposlenicima iz stava (1) tačka c) ovog člana uključuju jednokratne novčane pomoći u visini tri prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini tri prosječne neto plaće u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika na ime:

a) teške invalidnosti zaposlenika (najmanje 60% invaliditeta),

b) teške bolesti zaposlenika ili članova njegove uže porodice i

c) hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara.

(16) Teška invalidnost iz stava (15) tačka a) ovog člana, u porezne svrhe se dokazuje na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Ukoliko poslodavac za svog zaposlenika snosi troškove nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja iz ovog stava i stava (17) ovog člana, isti se smatraju prihodima iz člana 16. stav (4) tačka a) ovog Pravilnika.

(17) Pod teškom bolešću iz stava (15) tačka b) ovog člana, podrazumijevaju se sljedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sustava, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema, paraliza i druge teške bolesti određene općim aktom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. Bolest, odnosno tjelesna povreda dokazuje se, u porezne svrhe, nalazom ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

(18) Novčane pomoći zaposlenicima iz stava (1) tačka c) ovog člana uključuju i naknade troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili člana njegove uže porodice, kao i smrti penzioniranog zaposlenika, u visini stvarnih troškova sahrane, a najviše četiri prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna četiri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati naknade. Ukoliko u pravnom licu rade dva ili više članova porodice kojima pripada pravo na ovu naknadu, neoporezivom naknadom troškova sahrane smatra se samo jedna naknada po jednom smrtnom slučaju.

(19) Novčane pomoći zaposlenicima iz stava (1) tačka c) ovog člana uključuju i naknade troškova liječenja teško oboljelih zaposlenika ili člana njegove uže porodice, shodno članu 24. stav (5) Zakona o porezu na dohodak, u visini stvarnih troškova liječenja prema dokumentaciji, pod uslovima iz stava (17) ovog člana.

(20) Pokloni iz člana 10. stav (4) tačka 5) Zakona, koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, povodom državnih ili vjerskih praznika i/ili jubileja firme i sl., ne podliježu obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak ako njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou nije veća od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon.

(21) Ukoliko se naknada iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana isplati/daje zaposleniku u iznosu većem od propisanog, smatrat će se, shodno članu 10. stav (2) tačka 1) Zakona, oporezivim prihodom iz nesamostalne djelatnosti.

(22) Ukoliko se naknada iza stava (1) tač. a) i b) ovog člana isplati/daje fizičkom licu koje kod isplatioca/davaoca naknade nema status zaposlenika, smatrat će se prihodom iz drugih samostalnih djelatnosti.

(23) Podaci o prihodima iz stava (21) ovog člana unose se u Obračunski list plaća (Obrazac OLP-1021) zaposlenika i druge propisane evidencije koje je dužan voditi poslodavac.”

Član 2.

U članu 28. stav (5) mijenja se i glasi:

“(5) Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inostranstva dužni su, shodno članu 27. stav (10) Zakona, obračunati i uplatiti akontaciju poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti u roku pet dana od dana prijema dohotka. U istom roku i na isti način dužan je obračunati i uplatiti porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti i porezni obveznik zaposlen u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima ili međunarodnim organizacijama sa diplomatskim imunitetom shodno članu 27. stav (9) Zakona.”

Član 3.

U članu 52. stav (1) iza riječi “obrtničkim” dodaju se riječi: “kao osnovnim ili dopunskim zanimanjem”

Tačka a) mijenja se i glasi:

“a) ako obavljaju djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost, sami bez zaposlenih drugih lica prema Pravilniku o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost (“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/23),”

U tački b) riječi “Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (“Službene novine Federacije BiH”, br. 66/09, 3/10 i 16/12)” zamjenjuju se riječima: “Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/22)”

Tačka d) briše se.

Dosadašnja tačka e) postaje tačka d).

U stavu (3) riječi: “c) do e)” zamjenjuju se riječima: “c) i d)”, a riječi: “odobrava plaćanje” zamjenjuju se riječima: “izdaje rješenje o plaćanju”

Član 4.

U članu 53. u stavu (1) iza riječi “obveznici” dodaju se riječi: “koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim kao osnovno zanimanje i”, a riječi: “odobreno plaćanje” zamjenjuju se riječima: “izdato rješenje o plaćanju”

U tački a) riječi: “obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim” zamjenjuju se riječima: “djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost”

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim kao dopunsko zanimanje i koji imaju izdato rješenje o plaćanju poreza na dohodak u paušalnom iznosu, porez na dohodak plaćaju u visini od 50% iznosa iz stava (1) ovog člana.”

U dosadašnjem stavu (2) koji postaje stav (3) riječi: “stava (1)” zamjenjuju se riječima: “st. (1) i (2)”

Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

Član 5.

U članu 65. stav (5) mijenja se i glasi:

“(5) U skladu sa članom 24. stav (2) tačka 6) Zakona, licima sa invaliditetom smatraju se fizička lica kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje i stepen invaliditeta nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.”

Član 6.

U članu 70. stav (5) mijenja se i glasi:

“(5) Rezidentnim poreznim obveznicima iz člana 2. stav (3) Zakona, lični odbitak može se uvećati i za iznos plaćene kamate na stambeni kredit ako:

a) posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju kojom može dokazati da tim kreditom kupuje ili gradi stambenu jedinicu koja odgovara njegovim potrebama; koja (stambena jedinica) je u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga sa kojim je u bračnoj zajednici ili u zajedničkom vlasništvu bračnih drugova,

b) prvi put rješava svoj stambeni problem odnosno stambeni problem svoje porodice te ako ni on ni njegov bračni drug nema u vlasništvu stambenu jedinicu.”

Član 7.

U ANEXU 1 Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK–1001) u tački 1.7. riječi: “rješenje nadležnog organa kojim je utvrđeno tjelesno oštećenje i stepen invaliditeta” zamjenjuju se riječima: “nalaz, ocjena i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.”

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-4431/21-6
Oktobra 2023. godine
Sarajevo


Ministar
Toni Kraljević, s. r.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti