• Obavljeno 29/06/2022
  • u kategoriji Novosti

Godišnji odmor – prema Zakonu o radu FBIH

Pravo na plaćeni godišnji odmor, za svaku kalendarsku godinu, u trajanju od namjanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana ima svaki punoljetni radnik. Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od namjanje 24 radna dana. Godišnji odmor može trajati i duže od 30 radnih dana ako je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema priprodi posla i uvjetima rada.

Ukoliko je riječ o prvom zaposlenju ili radnik ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, pravo na godišnji odmor stiče nakon šest mjeseci neprekidnog rada. Ako ranik nema pravo na godišnji odmor u skladu sa prethodno navedenim, ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada.

Godišnji odmor se može koristi u dva dijela pri čemu prvi dio mora biti bez prekida od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine. Ako radnik ne iskoristi godišnji odmor nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu. Također, radnik može koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana ranije.

Poslodavac je dužan uručiti zaposleniku Rješenje o godišnjem odmoru u pisanoj formi gdje će biti navedeno trajanje godišnjeg odmora i period njegovog korištenja i to sedam dana prije korištenja istog.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem email-a info@respect.ba ili direktno putem telefona 033/719-400.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti