RESPECT.BA

Obračun plata

Tačnost, blagovremenost, zaštita i tajnost podataka

Obračun plata je područje koje je osjetljivo i podložno stalnim izmjenama stoga Vašu brigu o personalnim evidencijama i platama prepustite nama.

Obračun plata ćemo prilagoditi Vašem sistemu obračuna u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i vašim Pravilnicima o radi i platama uz kontinuirano praćenje Zakona u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

Personalne evidencije,obračun plata vršimo za uposlenike iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta od prvog zaposlenja pa do odlaska u mirovinu.

Mi radimo: obračun naknada i eksternim saradnicima ( ugovori o djelu, autorski honorari ), izvještaji prema Poreznoj upravi, Zavodu za zdravstveno osiguranje, Zavodu za PIO, te ostalim Institucijama, saradnja sa poreskim službenicima, sve vrste internih izvještaja prema mjestu troška, vrsti troška ili projektima, kao i ostale usluge u skladu s Vašim potrebama i zahtjevima.

Iz našeg programa za obračun plata ćemo Vam poslati temeljnicu za knjiženje u formatu koji odgovara vašem računovodstvenom sistemu.

Poslat ćemo Vam i paket naloga za elektronsko bankarstvo Vaše banke kojim plaćate sve poreze i doprinose vezane za obračun plata.