Izmjene Zakona o PDV-u BIH – Službene novine BiH 80/2023

U “Službenim novinama BiH” broj 80/2023 od 23.11.2023. godine objavljena je izmjena Zakona o PDV-u BiH. Izmjena se odnosi na povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM. U nastavku tekst Izmjene Zakona o PDV-u. Službeni glasnik BiH, broj 80/23 Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i […]

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 85/23 od 03.11.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Najvažnije izmjene su: U nastavku kompletan tekst Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH. Službene novine Federacije BiH, broj 85/23 Na osnovu člana 31. stav (1),[…]

Uplatni računi za administrativne takse i naknade u BiH

U “Službenim novinama BiH” broj 30/23 objavljena je Naredna o uplatnim računima za administrativne takse i naknade. Uplatni računi za administrativne takse pripadaju Jedinstvenom računu trezora BiH (JRT). Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne takse su sledeći: JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar) JRT Trezor BiH-Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (Unicredit[…]

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 1/23 od 11.01. 2023. godine objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu. Odluka stupa na snagu 01.01.2023. godine. U nastavku tekst Odluke. ODLUKUO ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU I. Opće odredbe Član 1. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja[…]

Kako ispravno popuniti PDV prijavu?

U „Službenim novinama BIH“ broj 47/22 od 19.07.2022. godine, objavljeno je novo Uputstvo o načinu popunjavanja PDV prijave. Šta koje polje treba da sadrži možete pronaći u Uputstvu koje prenosimo u cijelosti: Uputstvo za popunjavanje PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje U polje 1 unosi se dvanaestocifreni identifikacioni broj, odnosno broj koji je naveden na uvjerenju[…]

Objavljene izmjene Pravilnika o PDV-u

U “Službenim novinama BIH”, broj 47/22 od 19.7.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Promjene se odnose na nova pravila o oporezivanju prodaje nekretnina, upustva za popunjavanje PDV prijave, obaveza za postupanje u građevinskoj djelanosti, PDV tretmana usluga prevoza kao i PDV tretmana prodaje u slobodnim zonama. Izmjene[…]

Jednokratna pomoć radnicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena

U Službenim novinama FBIH broj 55 od 13.07.2022.godine objavljena je Uredba o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Poslodavci na teritoriji FBIH mogu (ali nemaju obavezu) izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku u visini do maksimalno 1.080 KM najkasnije do 31.12.2022. Isplata je neoporeziva (nema obračuna doprinosa i poreza) i isključivo se isplaćuje na transakcijske račune radnika[…]

Godišnji odmor – prema Zakonu o radu FBIH

Pravo na plaćeni godišnji odmor, za svaku kalendarsku godinu, u trajanju od namjanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana ima svaki punoljetni radnik. Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od namjanje 24 radna dana. Godišnji odmor može trajati i duže od 30 radnih dana ako je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema[…]

Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u skladu sa MSFI- 9

Potraživanje od kupaca predstavlja jednu od značajnijih pozicija imovine društva. Prilikom realnog prikazivanja finansijskih izvještaja važno je procjeniti sigurnost naplate potraživanja i u skladu sa tim računovodstveno ih tretirati. Vrijednosno usklađivanje istih u većini slučajeva može imati značajan porezni učinak. MSFI (Međunarodni Standard Finansijskog Izvještanja)- 9 definisao je novi model očekivanih kreditnih gubitaka koji je direktno vezan[…]